Voorwaarden Steunfonds Freelance Journalisten

Hoe dien je een aanvraag in voor een werkbeurs bij de Stichting Matchingfonds De Coöperatie?

De corona-epidemie heeft ook voor freelance journalisten ingrijpende gevolgen. Media staan onder grote druk, opdrachten vallen weg. Om de gevolgen enigszins te compenseren hebben de Stichting Lira en Stichting Democratie en Media in 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld voor schrijvende freelance journalisten.

Het Matchingfonds van De Coöperatie voert deze regeling uit: de komende tijd zullen we werkbeurzen beschikbaar maken voor schrijvende freelancers die hen in staat stellen creatieve journalistieke projecten uit te voeren. De formele naam van de regeling is: Steunfonds Freelance Journalisten (rechtensector).

Op deze pagina vind je de voorwaarden die gelden voor een aanvraag voor een werkbeurs, inclusief waar nodig een toelichting.

Wie kan aanvragen?

De werkbeurzen zijn beschikbaar voor alle freelance journalisten die een project uit willen voeren waarvoor ze in deze tijden geen middelen kunnen vinden. Het gaat daarbij om projecten die bestaan uit geschreven journalistieke producties. Aanvragen kunnen worden ingediend door journalisten die aantoonbaar grotendeels werkzaam zijn als professioneel zelfstandig schrijvend journalist (in principe meer dan de helft van de week). De middelen zijn alleen beschikbaar voor geschreven journalistieke producties. Dit omdat het geld voor de werkbeurzen voor een flink deel ter beschikking wordt gesteld door stichting Lira, die alleen schrijvende journalisten vertegenwoordigt.

Alleen natuurlijke personen kunnen aanvragen. Ook een team van natuurlijke personen kan aanvragen. In dat geval moet een aanvraag gezamenlijk worden ingediend. Per persoon zullen we per ronde maximaal 1 aanvraag goedkeuren – ook als je in teamverband aanvraagt. Dit omdat we graag zo snel mogelijk zo veel mogelijk freelancers met een werkbeurs willen ondersteunen, de regeling is tijdelijk en niet bedoeld voor structurele ondersteuning. Als je eerder ingediende en goedgekeurde project is afgerond, kun je een nieuwe aanvraag indienen. In totaal kan er in 2020/2021 twee keer een aanvraag worden goedgekeurd.

Wat, waarvoor en wanneer kun je aanvragen?

Je kunt een aanvraag indienen tot een maximum van 2500 euro. Dit maximum geldt zowel voor individuele aanvragen als voor aanvragen in teamverband. Voor vergoeding komen in aanmerking aan het project te besteden gewerkte uren met een maximum van 50 euro per uur, en daarbij alle kosten die je aantoonbaar specifiek ten behoeve van de productie van het project moet maken. Kantoor- en reiskosten worden vergoed voor zover ze specifiek zijn voor het uit te voeren project. Kosten ten behoeve van de productie van multimediale voorzieningen (podcasts, websites etc.) komen helaas niet voor vergoeding in aanmerking. Uiteraard kun je daar wel gebruik van maken en is het ook toegestaan om er elders financiering voor aan te vragen. Kosten ten behoeve van tekst die nodig is voor de productie van multimedia, denk aan het script voor een journalistieke documentaire) komen wel in aanmerking, mits daarvoor niet ook al elders binnen het Steunfonds Rechtensector een bijdrage is aangevraagd.

In je aanvraag moet je motiveren waarom de werkbeurs nodig is om een origineel idee uit te voeren dat journalistieke meerwaarde heeft en dat zonder de werkbeurs niet uitvoerbaar is. Journalistieke meerwaarde mag je breed opvatten: van lokaal tot landelijk, van onderzoeksjournalistiek tot interview. Wel dien je te motiveren waarom het project journalistiek relevant is en niet (eenvoudig) elders of door anderen gemaakt kan worden of al gemaakt wordt. In normaal Nederlands: waarom het project er moet komen, en waarom jij bij uitstek degene bent die het uit kan voeren.

In je aanvraag moet je ook aangeven hoe en waar je het project wilt publiceren. Het is niet noodzakelijk om daarvoor een toezegging van bijvoorbeeld een publicerend medium te hebben, het is ook niet noodzakelijk dat je werk in een gevestigd medium wordt gepubliceerd. Wel moet je in de aanvraag aangeven hoe je wilt bereiken dat het werk impact heeft: hoe je het wilt publiceren, welk publiek je wilt en denkt te kunnen bereiken, en hoe je dat zult doen.

Anders dan bij het Matchingfonds gebruikelijk, is het binnen deze regeling voor een aanvraag niet noodzakelijk dat er ook uit andere bron middelen voor het project beschikbaar zijn (media, crowdfunding, andere fondsen etc.). Wel strekt het tot aanbeveling, omdat we geloven dat de slaagkans van projecten hierdoor toeneemt. Mocht je over financiering uit andere bron beschikken, vermeld dat dan aub op de aanvraag, inclusief het beschikbare bedrag. Je hoeft het niet op te nemen in de begroting. Projecten waarvoor bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een subsidie is of wordt verstrekt komen niet in aanmerking voor een werkbeurs.

De regeling is bedoeld om in deze zeer zware tijden makers snel te ondersteunen bij het voortzetten van hun werk. Ze is niet bedoeld voor langdurige of structurele ondersteuning, daar zijn elders voldoende mogelijkheden voor. Projecten moeten daarom uiterlijk binnen 6 maanden af te ronden zijn en ook daadwerkelijk afgerond zijn. Je kunt geen werkbeurs aanvragen ten behoeve van een boek, wel voor artikelen die eventueel later in een boek verschijnen. Je kunt geen werkbeurs aanvragen voor projecten die (direct of indirect) steun voor het uitgeven van media behelzen, bijvoorbeeld waar het gaat om media waar je zelf als (hoofd-, eind-,)redacteur aan verbonden bent.

Al geproduceerd werk komt niet in aanmerking voor een werkbeurs, de werkbeurzen zijn bedoeld voor nieuwe projecten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door het formulier onderaan deze pagina in te vullen en een activiteitenplan en een begroting te uploaden. Dit formulier is alleen beschikbaar als er een aanvraagronde loopt. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 20 december 2021 worden ingediend.

We nemen aanvragen in behandeling zo lang er middelen vanuit het Steunfonds Rechtensector beschikbaar zijn. Als er geen middelen meer beschikbaar zijn nemen we geen aanvragen meer in behandeling. De middelen komen in meerdere rondes beschikbaar, we maken de aanvangsdatum vooraf bekend.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

We juichen een beknopte aanvraag toe, een plan van aanpak van 1 A4’tje is prima. Daarin leg je (zie ook hierboven) uit wat het project inhoudt, hoe en wanneer je uit wilt voeren, waarom het in aanmerking moet komen voor een werkbeurs en hoe en waar je het wilt of (als je dat al weet) zult publiceren. En wanneer – dat laatste hoeft uiteraard niet tot op de dag nauwkeurig.

Daarnaast bevat de aanvraag een korte toelichting van je CV en je contactgegevens. Als een aanvraag door meerdere mensen wordt gedaan, vermeld je de gegevens van alle betrokkenen.

Onderdeel van de aanvraag is verder een begroting waarin je alle relevante kosten kort aangeeft en motiveert. Als er ook financiering vanuit andere kanalen voor het project beschikbaar is, vermeld je die apart in de begroting.

Verder moet de aanvraag vergezeld gaan van een zogeheten deminimis-verklaring, waarin je aangeeft dat je de afgelopen drie kalenderjaren aangeeft minder dan €200.000 staatssteun te hebben ontvangen - Tozo-steun hoef je NIET op te geven, die valt niet onder staatssteun.. De verklaring is nodig in verband met EU-controle op een regeling als deze. Je kunt het formulier hier downloaden en uploaden bij het indienen van je aanvraag. Een Word-versie (die je na invullen op moet slaan als PDF en uploaden) vind je hier.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

Na inzending krijg je van ons een ontvangstbevestiging, daarna wordt ze voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelaar die de aanvraag beoordeelt vanuit het principe: ‘ja, tenzij…’ Dat houdt in dat je aanvraag wordt toegekend als die aan de criteria voldoet, als de beoordelaar het plan van aanpak als haalbaar beoordeelt en er middelen beschikbaar zijn. Een afwijzing is voorzien van een (beknopte) motivering waarom de beoordelaar vindt dat niet aan de criteria is voldaan of het project als onhaalbaar beoordeelt. Als je aanvraag wordt toegekend, krijg je daarover van ons bericht en kun je aan de slag.

Per aanvraagronde is er een aparte beoordelaar. Hun namen worden niet bekend gemaakt.

We streven ernaar elke aanvraag binnen twee weken te laten beoordelen en je het besluit te laten weten. In uitzonderlijke omstandigheden is dat wellicht niet helemaal haalbaar, maar je hoort de beslissing in ieder geval (zo) snel (mogelijk).

Mochten er na goedkeuring maar voor afronding zwaarwegende redenen zijn om ingrijpend van je plan van aanpak af te wijken, dan moet je ons daarover informeren. Afwijkingen zijn toegestaan als er gegronde redenen voor zijn en als je een bijstelling van je plan van aanpak opstelt die door de beoordelaar afdoende wordt bevonden. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan behouden we ons het recht voor de werkbeurs in te trekken. Voor niet-ingrijpende wijzigingen is geen overleg of goedkeuring nodig.

Wanneer wordt de beurs uitgekeerd?

De werkbeurs is bedoeld voor kortlopende projecten en is geen vervanging voor inkomensondersteuning zoals bijvoorbeeld de TOZO-regeling. Uitkering geschiedt dan ook op het moment dat het project is afgerond en gepubliceerd op de wijze waarop dat in je plan van aanpak is geschetst of – wanneer het tussentijds noodzakelijk is om van je plan van aanpak af te wijken – in de gewijzigde vorm zoals we na overleg daarover overeen zijn gekomen.

Omdat de werkbeurzen zijn bedoeld voor kortlopende projecten (je hoeft sowieso niet heel lang te wachten op je geld) en geen alternatief voor inkomensondersteuning zijn, keren we geen voorschotten uit. Na complete afronding van je plan van aanpak zullen we je beurs, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten uiterlijk na 5 werkdagen uitkeren.

Bij publicatie van je project stellen we een vermelding ‘Mede mogelijk gemaakt door het Steunfonds Freelance Journalisten’ zeer op prijs. Bij digitale publicatie moet daarbij een vrij toegankelijke link beschikbaar zijn. Dit omdat een productie die met publiek geld bekostigd is ook publiek toegankelijk moet zijn zonder aanvullende kosten. Om dezelfde reden vragen we je om, als het menselijkerwijs te doen is, het auteursrecht op je productie niet over te dragen. De werkbeurs is bedoeld voor jou, ze is niet bedoeld om uitgevers goedkoop aan rechten (en de omzet die daaruit volgt) te helpen. Producties die met een werkbeurs tot stand zijn gekomen mogen daarom door uitgevers eenmalig in print en online worden gepubliceerd, maar alle andere rechten blijven aan jou voorbehouden. Neem aub contact met ons op als dat bij publicatie voor problemen zorgt.

Wat als een aanvraag wordt afgewezen?

Als je aanvraag bij de beoordeling niet aan de criteria blijkt te voldoen, ontvang je van ons een gemotiveerde afwijzing. Die kan een formele reden hebben, bijvoorbeeld dat je een te hoog bedrag aanvraagt of een aanvraag doet voor een boek. De reden kan ook zijn dat je aanvraag niet aan de inhoudelijke criteria voldoet. In dat geval geven we aan waarom dat is en krijg je eenmalig de kans een nieuwe aanvraag in te dienen, die opnieuw zal worden beoordeeld.

Wanneer die wordt ook wordt afgewezen en je het niet eens bent met de afwijzing van een aanvraag, kun je daartegen bezwaar aantekenen bij een door het bestuur van het Matchingfonds aangewezen onafhankelijke beroepsinstantie, die zonder last of ruggespraak over je beroep zal oordelen. Bezwaar aantekenen kan tot uiterlijk 14 dagen nadat je onze beschikking hebt ontvangen. De beroepsinstantie zal beoordelen of de criteria voor het verkrijgen van een werkbeurs door de beoordelaar correct zijn toegepast en zal daarover binnen een maand een besluit nemen en je informeren.

Tegen een afwijzende beslissing van de beroepsinstantie kun je in beroep gaan bij het bestuur van het Lira Fonds, de organisatie die de middelen voor deze regeling ter beschikking stelt. Het bestuur van het Lira Fonds zal daarbij alleen een oordeel vellen over de gevolgde procedure: of de beoordeling van je aanvraag correct heeft plaatsgevonden. Mocht het bestuur van het Lira Fonds besluiten dat dat niet is gebeurd, dan kan ze het besluit over je aanvraag terugverwijzen naar de beoordelaar van je aanvraag.

Je kunt een werkbeurs aanvragen via het formulier hieronder. Mocht je vragen hebben: mail aub naar: [email protected], onder vermelding van ‘Informatie werkbeurs”.

Vraag nu aan!

Een werkbeurs aanvragen kan t/m 20 december 2021...

Vraag aan

"*" geeft vereiste velden aan

Gegevens van je aanvraag

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
    Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.