Over het Matchingfonds

Het Matchingfonds

Het Matchingfonds is in 2016 opgericht met als doel freelance journalisten financieel te ondersteunen. Doorgaans werkt het Fonds met behulp van zogeheten “matching”. Journalisten moeten eerst een deel van de begroting dekken met andere inkomsten. Het Matchingfonds is er dan om een laatste zetje te geven.

Voor de regeling die we in 2020, 2021 en 2022 uitvoeren (de eerstvolgende aanvraagmogelijkheid is begin 2022) hanteren we een andere aanpak (het zijn tenslotte uitzonderlijke tijden). Alle freelance journalisten kunnen een aanvraag indienen voor een werkbeurs, waarbij “matching” uit andere bronnen geen voorwaarde is. Het gaat daarbij om kleinschalige werkbeurzen die we zo snel mogelijk willen beoordelen. We streven ernaar aanvragen binnen een week af te handelen en het bedrag, al dan niet in de vorm van een gedeeltelijk voorschot, direct uit te keren zodra aan alle voorwaarden is voldaan. Over de voorwaarden voor de regeling-2022 is vanaf eind mei 2022 meer informatie beschikbaar.

Het Matchingsfonds benadert van oudsher vier groepen donoren: publieke en maatschappelijke organisaties, de overheid, foundations en het bedrijfsleven. Op dit moment zijn de beschikbare middelen afkomstig uit het Steunfonds Rechtensector, een gezamenlijk initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen en het ministerie van OCW. Journalisten werken en publiceren volstrekt onafhankelijk van donoren. Het Matchingfonds, dat is opgericht als stichting, zal als Chinese muur fungeren tussen donoren en aanvragers.

Hoe werkt de organisatie?

Het fonds heeft een onafhankelijke stichtingsvorm met een bestuur. In het bestuur zal een lid van De Coöperatie zitten en een aantal onafhankelijke leden. Bestuursleden werken onbezoldigd, werkzaamheden ten behoeve van beoordeling van aanvragen en administratie en verslaglegging worden los van bestuursverantwoordelijkheid uitgevoerd en worden vergoed met als uitgangspunt dat beheerkosten tot een minimum beperkt blijven.

De stichting voert een aparte boekhouding en de beoordeling en toewijzing van aanvragen geheel zelfstandig doen. Voor de openbaarmaking van de gegevens van de stichting Matchingfonds De Coöperatie, zie hier.