Voorwaarden Matchingfonds

Hoe dien je een aanvraag in voor matching bij de Stichting Matchingfonds De Coöperatie?


Het Matchingfonds onderscheidt zich door een eigen benadering die soms haaks staat op de manier waarop bestaande fondsen werken. Lees daarom de voorwaarden goed door en kijk of je project voldoet, en of onze manier van werken voor jou voldoet. We hebben de voorwaarden samengevat in een reeks bulletpoints.

Wil je meer lezen over het hoe en waarom van een voorwaarde, klik dan op de link er boven, of download de pdf met de volledige uitleg.

Wat wordt gematcht?

We geven weliswaar subsidie, maar tegelijk doen we ons best om de markt voor journalistieke producties niet te verstoren. Wij geloven dat de markt de beste selectie maakt van relevante producties, en dat een duurzame oplossing voor de huidige financieringsproblemen alleen maar kan komen uit de verkoop van artikelen. Schieten vervolgens de inkomsten tekort om een kwalitatief hoogwaardige productie te maken, dan is het Matchingfonds er om dat laatste zetje te geven.

Het is bij ons dan ook een vereiste dat de journalist eerst een deel van zijn begroting dekt met inkomsten uit de markt. Die worden vervolgens door ons gematcht. Dat kunnen honoraria zijn van afnemers, royalties, directe verkoop aan het publiek of donaties uit crowdfunds. Subsidies of bijdragen van fondsen mogen onderdeel zijn van de begroting, maar komen niet in aanmerking voor matching.Voor honoraria van afnemers is een schriftelijke toezegging van de betreffende afnemer nodig. Bij publicatie in eigen beheer of bij een constructie met royaltypercentages kan de verkoopopbrengst gematcht worden tot een doelbedrag op een vooraf vastgestelde einddatum.
– Inkomsten uit honoraria van afnemers, royalties, directe verkoop aan het publiek of donaties uit crowdfunds kunnen worden gematcht
– Een begroting moet laten zien welke inkomsten er zijn en hoeveel uren en onkosten worden gemaakt

Hoeveel draagt het Matchingfonds bij?

Bovengenoemde inkomsten worden in principe 1 op 1 gematcht, crowdfunds zelfs met 1 op 1,5. (voor elke euro uit een crowdfund kun je van ons 1,50 krijgen). Maar hoezeer we iedereen ook een pracht inkomen gunnen, onze middelen zijn beperkt en we willen ze inzetten waar ze het hardste nodig zijn. Je zult in de begroting aannemelijk moeten maken dat je een bijdrage van het Matchingfonds ook echt nodig hebt om de begroting rond te krijgen. Declarabele uren kun je in de begroting opvoeren voor maximaal 35 euro. Ook richten we ons op de kleinere projecten. Als je 5000 euro of meer uit andere fondsen krijgt, haken wij af. En er zit een maximum aan onze bijdrage van 2500 euro.
– We helpen financiering op basis van een gat in de begroting
– Projecten die al 5000 euro aan steun ontvangen vallen af
– Maximale matching is 2500 euro

Onafhankelijkheid

Het zal voor zich spreken. De Coöperatie is scherp op journalistieke onafhankelijkheid. De aanvrager moet ervoor garant staan onbevangen onderzoek te doen en in de publicatie een getrouw beeld te schetsen van de bevindingen. Mocht een aanvrager fondsen hebben geworven bij een partij die belang kan hebben bij een bepaalde uitkomst, dan moet die verklaren dat het onderzoek in onafhankelijkheid kan worden verricht.
Het project moet in volledige journalistieke onafhankelijkheid worden verricht

Zelf uitbaten

Freelancers blijven eigenaar van wat ze maken, alleen is het in de praktijk vaak lastig om dat eigendom uit te baten. De Coöperatie wil stimuleren dat aanvragers op zoek gaan naar modellen voor meervoudige publicatie en stelt dit als voorwaarde. Dat kan bijvoorbeeld verkoop zijn aan meerdere partijen, publicatie in eigen beheer via platforms als reportersonline of het ‘weggeven’ van de content op een eigen website.
Afnemers vinden meervoudige publicatie niet altijd leuk, maar onze ervaring is dat ze het altijd accepteren, zij het soms onder voorwaarden zoals vertraagd publiceren. Het is aan te raden om dit voor levering te bespreken en er duidelijke afspraken over te maken. Ruzie met een klant zit in een klein hoekje en daar wordt niemand beter van.
Wie een project volledig vrij en onbelemmerd beschikbaar maakt kan worden vrijgesteld van deze voorwaarde. Het heeft weinig zin om content twee keer aan iedereen te geven.
– Meerdere publicatie platforms

Een projectbeschrijving

Het Matchingfonds beoordeelt aanvragen niet inhoudelijk. Als uitgevers en/of donoren bereid zijn te betalen voor je journalistieke werk is dat voor ons (bijna) genoeg. Een laatste controle ligt bij de leden van De Coöperatie. Je zult drie leden moeten overtuigen dat je project de steun van het Matchingfonds waard is. Een informele steunbetuiging per email of op facebook is voldoende. Je vindt de leden in de werkruimtes van De Coöperatie, op de website, of in de facebookgroep. Aanvragers hoeven zelf overigens geen lid te zijn van De Coöperatie, al moet je voor toegang tot het ledenbestand op de website wel lid of (gratis) geassocieerd lid zijn.
Je hoeft het Matchingfonds dus niet te overtuigen van de relevantie van je pitch. Wel lezen we graag in een korte projectbeschrijving bij je aanvraag wat je feitelijk gaat doen en hoe je project tot journalistieke producties leidt. Dat kan in een alinea of twee.
– Steun van minimaal drie leden van De Coöperatie
– Een korte projectbeschrijving geeft aan welke werkzaamheden en welke publicaties het project omvat

Speciale voorwaarden voor crowdfunds

Crowdfunds zijn een tussenvorm die om een eigen regeling vragen. Omdat we deze vorm van financiering graag willen stimuleren, komt het in aanmerking voor 150% matching (voor elke euro uit een crowdfund kun je van ons 1,50 krijgen). Wel willen we dat een crowdfund volledig slaagt, dus het voorgenomen doelbedrag moet op de einddatum zijn gehaald. Om dat te kunnen controleren moet de matching dan ook vooraf worden aangevraagd. Ook moet de deelname divers zijn, minstens tien verschillende donoren.
– Aanvragen voor de crowdfund begint
– Doelbedrag moet worden gehaald
– Minstens tien donoren

Tot slot

Een toezegging van het Matchingfonds is een maximumbijdrage op basis van de plannen in een aanvraag. Bij facturering moet het uitgevoerde werk worden verantwoord aan de hand van de posten in de ingediende begroting. Wordt er minder werk uitgevoerd dan begroot, of vallen de onkosten mee, dan verminderen we onze bijdrage met het verschil.
Het Matchingfonds matcht alleen daadwerkelijk opgehaalde inkomsten. Dit moet na afloop van het project worden aangetoond. In alle gevallen matchen wij tot maximaal het doelbedrag dat is toegezegd.
We matchen geen bijdragen in natura en/of geïnvesteerde uren van derden.
Bij goedkeuring van een aanvraag reserveren wij het doelbedrag. We keren uit na afronding van het project als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan. In uitzonderlijke gevallen kan de aanvrager om een voorschot verzoeken.

De aanvraag kan inclusief aanvullende documentatie gemaild worden naar: info@decooperatie.org, t.a.v. Joost van Egmond.

Wat gebeurt er met een aanvraag?

Aanvragen worden aan bovenstaande voorwaarden getoetst door Joost van Egmond. Joost was jarenlang freelance-correspondent voor diverse dagbladen en magazines en publieke omroepen. Tegenwoordig werkt hij parttime bij dagblad Trouw en is hij als consultant verbonden aan het Matchingfonds. Hij stelt eventueel nadere vragen over een aanvraag en besluit en communiceert over de goed- of afkeuring. Als Joost een aanvraag akkoord geeft, gaat die naar Teun Gautier, initiatiefnemer van De Coöperatie en beheerder van het Matchingfonds. Hij kijkt of er voldoende geld is om daadwerkelijk matching toe te zeggen.
Ons streven is om aanvragen in een week af te ronden. Ons record is binnen een dag, maar complexe aanvragen kunnen wat meer tijd vergen. We zorgen dat er op elke aanvraag in ieder geval na een week een inhoudelijke reactie ligt. Teun en Joost werken onder toezicht van het onafhankelijke bestuur van de Stichting Matchingfonds De Coöperatie.