Voorwaarden voor matching

Hoe dien je een aanvraag in voor matching bij de Stichting Matchingfonds De Coöperatie?


Leden en niet-leden van De Coöperatie kunnen bij de Stichting Matchingfonds De Coöperatie een aanvraag indienen voor ‘matching’.

Daarmee kun je voor journalistieke projecten in alle multimediale vormen honoraria en crowdfunds verdubbelen. Zie hier voor meer informatie over de werkwijze van het fonds.

De Stichting beoordeelt aanvragen niet inhoudelijk, maar een project moet wel passen binnen een van de aandachtsgebieden. Partners, bijvoorbeeld een crowdfundplatform, zijn vrij om zelf de haalbaarheid van voorstellen zelfstandig te beoordelen.

Een aanvraag bij de Stichting Matchingfonds De Coöperatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. We hebben de belangrijkste kort opgesomd.

 • Het project moet passen binnen een van de aandachtsgebieden van de Stichting
 • De aanvraag moet door drie leden van De Coöperatie worden ondersteund en op meerdere platformen worden gepubliceerd
 • Alleen honoraria van afnemers en/of crowdfunds worden gematcht, dus geen subsidies, bijdragen van institutionele fondsen, persoonlijke bijdragen of bijdragen in natura
 • Elke aanvraag moet een uitgewerkte en bindende begroting bevatten
 • Aanvragen tot maximaal 2.500 euro worden gematcht; projecten die elders meer dan 5.000 euro hebben ontvangen zijn uitgesloten

Klik hieronder om meer informatie te krijgen over de voorwaarden.

Inhoudelijke eisen

Het project moet passen binnen een van de aandachtsgebieden van de Stichting:

 • Politiek en maatschappij;
 • Duurzaamheid;
 • Economie;
 • Technologie en internet;
 • Minderheden;
 • Internationale ontwikkeling;
 • Corruptie;
 • De financiële wereld;
 • Innovatie;
 • Europa

Het project moet in volledige journalistieke onafhankelijkheid worden verricht. De aanvrager moet ervoor garant staan onbevangen onderzoek te doen en in de publicatie een getrouw beeld te schetsen van de bevindingen. Mocht een aanvrager fondsen hebben geworven bij een partij die belang kan hebben bij een bepaalde uitkomst, dan moet die verklaren dat het onderzoek in onafhankelijkheid kan worden verricht.

Organisatorische eisen
 • de aanvraag moet door minimaal drie leden van De Coöperatie worden ondersteund.
 • Voor een crowdfunding met Voordekunst geldt een minimum van tien verschillende donoren. Wordt dat niet gehaald, dan vervalt onze matchingbijdrage voor de crowdfunding.
 • De aanvraag moet een concreet plan bevatten voor meervoudige publicatie (minstens twee verschillende partijen, mag ook zelfpublicatie zijn). [Dit criterium geldt sinds 17 mei 2017]
Financiële eisen
 • De Stichting matcht uitsluitend extern geworven fondsen, geen zelf gestorte bijdragen van auteurs of bijdragen van directe familie anders dan via een crowdfundingsactie.
 • De Stichting matcht geen bijdragen in natura en/of tijdsuren.
 • De Stichting matcht alleen al toegezegde fondsen, maar kan in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld crowdfunding) ook een niet-verplichtende voorlopige toezegging doen.
 • Elke aanvraag moet een uitgewerkte en bindende begroting bevatten voor het project, en een beschrijving van alle inkomsten. Aan de uitgavenkant staan de uren en onkosten, aan de inkomstenkant staat een doelbedrag aan honoraria en bijdragen van fondsen/crowdfunding.
 • De Stichting matcht tot een maximum van €2.500 en in alle gevallen voor zover de beschikbare middelen het toelaten.
 • Projecten die elders voor meer dan 5000 euro aan fondsen hebben geworven zijn uitgesloten van matching.
 • Bij crowdfunding matcht het fonds de donaties met een bedrag van 1,5 maal de opbrengst, uitsluitend als het doelbedrag van de crowdfunding wordt gehaald binnen de einddatum.
 • Voor honoraria van afnemers is een schriftelijke toezegging van de betreffende afnemer nodig.
 • Bij publicatie in eigen beheer kan de verkoopopbrengst gematcht worden tot een doelbedrag op een vooraf vastgestelde einddatum.
 • Uren kunnen worden begroot à maximaal 35 euro per uur.
 • De aanvrager moet na afloop van het project de onkosten kunnen verantwoorden om een bijdrage uitgekeerd te krijgen.

Als de Stichting een aanvraag goedkeurt reserveren wij het doelbedrag. We keren uit na afronding van het project als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. De aanvrager kan met redenen omkleed om een voorschot verzoeken.

Tot slot

De Stichting matcht alleen daadwerkelijk opgehaalde bijdragen en honoraria. In alle gevallen matchen wij tot maximaal het doelbedrag dat in de aanvraag is gesteld. De Stichting streeft ernaar om aanvragen voor matching zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, te beoordelen.

De aanvraag kan inclusief aanvullende documentatie gemaild worden naar: info@decooperatie.org, t.a.v. Joost van Egmond.