Over het Matchingfonds


Het Matchingfonds is niet het zoveelste subsidiefonds voor journalistiek. Het onderscheidt zich door een eigen benadering die soms haaks staat op de manier waarop andere fondsen werken.

Journalisten die aanspraak willen maken op het Matchingfonds, moeten eerst een deel van de begroting dekken met andere inkomsten. Dit omdat wij geloven dat de markt de beste selectie maakt van relevante producties. Het Matchingfonds is er dan om een laatste zetje te geven.

Welke projecten komen in aanmerking?

Alle gelden die door de journalist zelf worden gegeneerd kunnen gematcht worden (in de meeste gevallen verdubbelen). Dit kunnen inkomsten uit crowdfunding zijn, (voor-)verkoop, eigen exploitatie of zelfs bijdragen van andere fondsen.

Hierdoor kan het Matchingfonds ook kleine projecten in behandeling nemen. We werken snel: we streven ernaar aanvragen binnen een week af te handelen en het bedrag direct uit te keren zodra aan alle voorwaarden is voldaan. Ook wie geen lid is van De Coöperatie kan een aanvraag doen.

Voor het indienen van een aanvraag, zie verder hier!

Wie zijn de donoren?

Het fonds benadert vier groepen donoren:

  1. Het bedrijfsleven: in het kader van MVO, profilering of om inhoudelijke redenen is het steunen van de journalistiek door bedrijven denkbaar. Probleem is echter dat het bedrijfsleven de journalistiek niet direct kan steunen, omwille van de onafhankelijkheid. Het fonds, met de genoemde aandachtsgebieden, zal een rol spelen in het bewaken van de onafhankelijkheid.
  2. De overheid: ook voor de overheid geldt dat zij journalisten niet direct kan steunen. Er is veel geld en intentie bij de overheid om de journalistiek te steunen, maar er zijn weinig mogelijkheden.
  3. Foundations: veel directe en indirecte fondsen hebben journalistiek als belangrijk domein van hun activiteiten. Deels vanwege de onafhankelijkheid, maar ook vanwege de benodigde infrastructuur voor het behandelen en beoordelen van (kleinere) aanvragen, is het steunen van journalistieke productie een moeilijk begaanbaar pad.
  4. Publieke en maatschappelijke organisaties zullen via de crowdfunding worden benaderd, net als uiteraard en vooral ook het algemene publiek.

 

Journalisten zullen volstrekt onafhankelijk van donoren kunnen werken en publiceren. Het Matchingfonds, dat is opgericht als stichting, zal als Chinese muur fungeren tussen donoren en aanvragers. Aanvragen worden niet inhoudelijk beoordeeld, maar het project moet wel passen binnen een van de aandachtsgebieden van de Stichting.

 

Hoe werkt de organisatie?

Het fonds is in juni 2016 opgericht, het bestuur is geïnstalleerd en de eerste aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd.

Het fonds heeft een onafhankelijke stichtingsvorm met een bestuur. In het bestuur zal een lid van De Coöperatie zitten en vier onafhankelijke leden. Het Matchingfonds zal de naam, het netwerk en kantoren van De Coöperatie gebruiken. De Coöperatie ontvangt daarvoor, en voor de werving van fondsen, een vergoeding van 5% van de inkomsten. Wanneer een lid zelf een donor aandraagt voor het Matchingfonds dan ontvangt hij of zij daarvan eveneens 5% van het geworven bedrag.

De stichting zal een aparte boekhouding voeren en de beoordeling en toewijzing van aanvragen geheel zelfstandig doen. Voor de openbaarmaking van de gegevens van de stichting Matchingfonds De Coöperatie, zie hier.